Blezer w panterkę - co to znaczy SPRAWDZONY wykrój?

Blezer w panterkę - co to znaczy SPRAWDZONY wykrój?

2

Polish: 

Wiem jak istotny jest wybór dobrego wykroju. Wszyscy znamy czasopisma Burda, czy Ottobre. Sięgnąć po nie jest stosunkowo najprościej. Można też przeszukiwać internet w poszukiwaniu tutoriali i wykroi. W sieci można znaleźć różne rozwiązania na wszelkiej maści odzież dla dzieci i dorosłych, akcesoria i dodatki.

Często spotykam się jednak ze stwierdzeniem, na różnych szyciowych forach, czy ktoś jest w posiadaniu darmowego sprawdzonego wykroju. To słowo SPRAWDZONY wykrój jest tu kluczem. Powiem szczerze, że rzadko korzystam z darmowych wzorów znalezionych w sieci. Oczywiście, można na taki trafić. Jednak ja wolę zapłacić, za fajny SPRAWDZONY wykrój, w pełnej rozmiarówce. Nie jest to moja fanberia i snobizm. Po prostu wiem, że przygotowanie, dobrego wykroju kosztuje. Jest to wiedza i czas, jaki poświęca osoba przygotowująca wykrój, aby ktoś mógł potem uszyć  z niego fajną rzecz. Bez potrzeby nanoszenia zmian i przeróbek. Dlaczego nie korzystam, darmowych wzorów?

  • Bardzo często darmowe wzory przygotowywane są w określonej nie pełnej rozmiarówce. Nie zawierają więc wszystkich rozmiarów jakie mnie potencjalnie interesują.
  • Często też wzory te nie są potem dodatkowo testowane. Zawierają sporo, błedów, które wymagają poprawek.

Nie chcę oczywiście uogólniać, bo są od tej zasady oczywiście wyjątki, ale moje doświadczenia są jednak takie, że jak ktoś ma nam dać coś za darmo, to nie zawsze jakość tego czegoś jest na najwyższym poziomie. 

Fantastycznie jest oczywiście, gdy mamy zaufanie do strony i osób które konstruują wykroje. Wiemy wówczas, że jakość kupionego wykroju będzie wysoka, a konstrukcja sprawdzona. Co oznacza dla mnie osobiście SPRAWDZONY wykrój?

  • Najprościej. To taki, który szyjąc nie sprawia nam problemów.
  • To taki, którego opis i autor w rzetelny sposób pokazał nam wszystkie etepy szycia. Jak to sprawdzić? Oczywiscie najleiej przyjrzeć się stronie autora. Zobaczyć inne jego tutoriale ocenić, czy patrząc na nie, wszytsko jest dla nas jasne.

Wiem nie daje to gawrancji. Jednak jak wykonamy już tą pracę i zakupimy wykrój to, moje doświadczenie mówi jednoznacznie. Im więcej autor wzorów wkłada zaangażowania w pokazanie swojej pracy, przybliżenie schematów szycia, im bardziej jego tłumaczenie jest logiczne, to najcześciej jego wykroje reprezentują ten sam wysoki poziom.

Mam kilka takich miejsc, gdzie wykroje są bardzo dobre i warto za nie zapłacić. Jednym z nich jest moje ulubione Pattydoo. Pisałam on nich w poście o Bluzie pomyłce.

Inę główną prowadzącą Pattydoo uwielbiam wprost za jej tutoriale na Youtube. Mimo, że język niemiecki nie stanowi mojej mocnej strony, to ogladając ją rozumiem wszystko. Ina do dużej części swoich wykrojów, kręci tutoriale filmowe. Znakomicie ułatwia to zrozumienie co, jak i w jakiej kolejności szyć. Poza tym odszywa często nie jedną rzecz, z danego wykroju, a kilka egzemplarzy w różnych rozmiarach. Dlatego sama swoje wykroje testuje kilkakrotnie. Wykroje Pattydoo mają też jeszcze jedną zaletę nie są bardzo drogie, a pobrane pdf'y zawierają opisy najwarzniejszych informacji również w języku angielskim.

Bardzo Wam polecam tą stronę, a jako przykład mogę pokazać ostatnio uszyty przeze mnie blezer Carina. Warto czasem zplacić za wykroój, który będzie służył długo i do którego nie raz jeszcze wrócimy.

Na uszycie tego blezera potrzebowałam ok. 1,5 m dresowki w cętki dostępnej TU

Ok. 40 cm ściągacza, lub gładkiej dresówki w pasującym granatowym kolorze do kupienia ściągacz lub dresówka

Zwróćcie proszę uwagę na piękne wpuszczane kieszenie. Są bardzo efektowne i banalne w wykonaniu i szyciu.

 

Miłego dnia Kochani!!! Samych SPRAWDZONYCH wykrojów, na waszej szyciowej drodze Wam życzę!!!

Buziaki Aga

English:

I know how important it is to choose a good pattern. We all know Burda or Ottobre newspapers. Get it is the easiest. You can also search the internet for tutorials and sew patterns. On the web you can find various solutions on all kinds of clothing for children and adults, accessories and accessories.

However, I often meet with the statement, in various sewing forums, whether someone is in possession of a GOOD free pattern. This word GOOD pattern is the key here. I will honestly say that I rarely use free patterns found on the net. Of course, you can find some. However, I prefer to pay for a cool, well-proportioned pattern. This is not my fanberia and snobbery. I just know that preparing a good sew pattern costs. It is the knowledge and time spent by the person preparing the pattern so that someone can then sew the cool thing from it. Without needs to apply changes and modifications. Why I do not use free patterns?

  • Very often free patterns are prepared in a specified not full sizes. So they do not contain all the sizes that I'm potentially interested in.
  • Often these designs are not tested. They contain a lot of bugs that need changes.

I do not want to generalize, of course, because there are only exceptions to this rule, but my experience is that as something is for free is it no for highest level.

It is fantastic when we trusts the comapny and the people who do the sewing patterns. We know that the quality is higher and the designs are checked. What does it mean for me personally: GOOD sewing pattern?

  • Firstly it is easy to read for us.
  • When author showed us the whole sewing steps in clear way. How to find out? Of course, the best way to view the author's site. See other tutorials and check taht all descripcions are very clear to you. 

 I know that does not give us a 100% guarantee. However, when we do this job and buy a pattern, my experience speaks clearly. The more the author of the patterns emphasizes showing his work, the approximation of sewing patterns, the more their explanation is logical, the more often his patterns represent the same high level.

I have some places where the patterns are very good and worth paying for. One of my favorites is Pattydoo. I wrote them in a post about sweatshirt.

Ina is the main lead Pattydoo. I love directing her tutorials on Youtube. Although German is not my strength, I understand everything. Ina to a large part of her patterns, is shooting film tutorials. This makes it very easy to understand what and how to sew. Besides, all patterns are in different sizes. Pattydoo patterns also have one more advantage. Ther are not very expensive, and downloaded pdfs contain descriptions of the most important information also in English. 

I highly recommend Pattydoo. And as an example, I can show you recently made Carina blazer by me.

At the sewing of this blazer I needed about 1.5 m leopard navy blue sweat

Approx. 40 cm cuffs, or a plain matching navy blue sweat .

Pay attention to the beautiful pockets. They are very attractive and banal in making and sewing.

Have a nice day !!! Only GOOD patterns I wish you !!!

Aga

 

© Copyright by Aga Pyl